Tuner i narzędzia analizy sygnałów

CueMix posiada bogatą paletę narzędzi analizy sygnałów oraz wirtualnych narzędzi diagnostycznych. Wśród nich: tuner instrumentalny, narzędzia pomiarów fazowych oraz bardzo funkcjonalny oscyloskop. Sprawdź jak polepszyć swoje brzmienie, korzystając z tych niezwykle łatwych w obsłudze funkcji.

Tuner instrumentalny

Otwórz okno Tunera, zagraj pojedynczy dźwięk i korzystając z graficznego wyświetlacza nastrój swój instrument z dokładnością do jednej tysięcznej części półtonu. Strojenie jeszcze nigdy nie było łatwiejsze!

Tuner wyświetla częstotliwość wykrytego dźwięku, nazwę dźwięku oraz oktawę. Częstotliwość bazowa może być regulowana w zakresie 400 – 480 Hz.

Duże, czytelne mierniki informują użytkownika o postępie strojenia instrumentu.

Duże, czerwone strzałki obrazują w jaki sposób należy zmienić strój instrumentu (wyżej / niżej).

Możesz również stroić zgodne w fazie sygnały stereo.

Tuner CueMix jest bardzo rozbudowanym i precyzyjnym narzędziem, które znacznie przewyższa dostępne rozwiązania sprzętowe.


Wyświetlacz FFT

CueMix wyświetla FFT w czasie rzeczywistym, ponad krzywą korektora. Możesz więc zobaczyć zmiany ustawień, jak również usłyszeć ich efekty.


FFT display


Spektrogram "waterfall"

CueMix FX dysponuje również spektrogramem, pracującym w czasie rzeczywistym. Daje to możliwość precyzyjnej wizualizacji zawartości częstotliwościowej sygnału lub całego miksu. Możesz rozszerzyć spektrogram na cały ekran, aby jeszcze dokładniej widzieć wyświetlane wartości. Możesz również stworzyć kombinację spektrogramu, FFT oraz krzywej korekcji monitorowanych na jednym wyświetlaczu jednocześnie!


Wykres X-Y

Wykres X-Y obrazuje amplitudę sygnału stereo. Na osi X znajduje się lewy kanał, natomiast na osi Y wyświetlany jest prawy kanał. Materiał stereo zgodny w fazie powinien być wyświetlany wzdłuż osi y=x.


Materiał stereo, który jest w przeciwfazie wyświetla się wzdłuż osi y=-x. Sygnał o nieokreślonej jednoznacznie fazie ma charakterystykę nieco bardziej losową i jest rozrzucony na wykresie.

Analiza fazowa

Okno analizy fazowej wyświetla wykres zależności częstotliwości, fazy oraz różnicy amplitudy składowych sygnału stereo, we współrzędnych liniowych lub sferycznych. W trybie współrzędnych sferycznych pionowa oś reprezentuje częstotliwość, natomiast pozioma to różnica fazowa pomiędzy lewym i prawym kanałem. Sygnał stereo zgodny w fazie zostanie wyświetlony wokół środka układu współrzędnych (wokół osi pionowej).


Częstotliwości, które wygaszą się wzajemnie podczas sumowania sygnału stereo do mono, to te, które są wyświetlane w pobliżu (dotykają) linii -1 po lewej i po prawej stronie.

We współrzędnych biegunowych, promień reprezentuje częstotliwość, natomiast kąt tworzony z dodatnią osią Y+ reprezentuje fazę sygnału. Stereofoniczny sygnał, zgodny w fazie będzie wyświetlony wzdłuż dodatniej osi Y. Im bardziej wykres odchyla się na lewo i prawo tym miej zgodną fazę posiada. Sygnał w przeciwfazie będzie się znajdował poniżej osi X, a wykres ułoży się wzdłuż osi Y.


Zastosowanie analizy fazowej

Analiza fazowa posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań w studio oraz na scenie. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

  • Nagrywanie wielu mikrofonów - okno analizy sygnałów pozwala Ci na porównanie przesunięć fazowych nagrywanych mikrofonów, wynikających z różnych odległości dzielącej mikrofon oraz system rejestracji dźwięku.
  • Sprawdzanie ogólnej polaryzacji - szybko sprawdź ogólną polaryzację, aby wykryć niezgodności fazowe
  • Sumowanie sygnału stereo do sygnału mono - jeżeli zamierzasz zsumować sygnał stereofoniczny do postaci mono, analiza fazowa zobrazuje, które częstotliwości zostaną wygaszone (zredukowane) podczas tego procesu
  • Dostrajanie fazowe systemu PA - umieść mikrofony w strategicznych miejscach, aby zbadać krytyczne niezgodności fazowe pomieszczenia

Audio jako sztuka wizualizacji

Wykres X-Y oraz wyświetlacz analizy fazowej potrafią utworzyć bardzo ciekawe efekty wizualne, sterowane strumieniem audio.